Дзяржаўная ўстанова культуры «Музей вавёркі ў Вялікай Бераставіцы»

  У 1754 годзе кароль польскі і вялікі князь літоўскі Аўгуст III надаў Вялікай Бераставіцы Магдэбургскае права і герб. Выгляд герба вядомы па захаваўшыхся адбітках пячаткі: на авальным шчыце сядзіць вавёрка на зямлі, якая падаецца ў форме спіралі, над шчытом – шляхецкая карона. Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 17 ліпеня 2006 года быў зацверджаны герб гарадскога пасёлка Вялікая Бераставіца і Бераставіцкага раёна. У аснову герба быў пакладзены гістарычны герб мястэчка “Чырвоная вавёрка пад залатой каронай”. Менавіта герб стаў адпраўным пунктам праекта раённага музея.Музей створаны 1 жніўня 2012 года рашэннем Бераставіцкага раённага выканаўчага камітэта ад 30 ліпеня 2012 года. З гэтага часу актыўна праводзілася праца па стварэнні экспазіцыі музея і пошуку прадметаў музейнага значэнння. Урачыстае адкрыццё выставачных залаў музея для наведвальнікаў адбылося 7 кастрычніка 2014 года. Профіль музея комплексны, прадстаўляе прыродазнаўчую і гістарычную тэматыкі, раскрыць якія дапамагаюць класічныя і сучасныя наватарскія формы музейнай дзейнасці.Агульная плошча будынка музея  складае 268,78 м2,  з  якой 84,4 м2 – экспазіцыйныя памяшканні,  19,0 м2  – памяшканні пад захаванне фондаў.  Зямельны   ўчастак   займае плошчу  0,115 га.Тэматычнае афармленне музея пачынаецца з вестыбюля і працягваецца ў чатырох залах пастаяннай экспазіцыі.Першыя дзве залы адведзеныя прыродазнаўчай тэматыцы і прысвечаныя вавёрцы.Так у першай зале размешчаныя клетка-вальер з жывым звярком, інтэрактыўная карта «Тут жывуць вавёркі», якая знаёміць з арэалам іх пражывання, і чучалы экзатычных прадстаўнікоў сямейства вавёркавых.Асобна прадстаўлена тэма «Вавёркі Беларусі». У вітрынах размешчаны чучалы, фотаздымкі вавёркі, ляцягі і сусліка, якія вядуцца ў Беларусі, чучалы прыродных ворагаў вавёркі.Акцэнт у другой зале зроблены на дыяраме лесу, якая адпавядае натуральным умовам пражывання вавёркі.Завяршае залу падтэма «Геральдыка», дзе прадстаўлены гербы гарадоў, на якіх адлюстравана вавёрка.Трэцяя зала раскрывае гістарычную тэматыку і знаёміць з матэрыяламі раскопак на Бераставіччыне, уладальнікамі мястэчка, знакамітымі землякамі і ўраджэнцамі, святкаваннем 500-годдзя Вялікай Бераставіцы.У экспазіцыйных вітрынах размешчаны копіі архіўных дакументаў і пячатка вялікабераставіцкага магістрата, макет палаца Касакоўскіх, манекены ваяроў, а таксама шмат іншых прывабных для наведвальнікаў рознага ўзросту экспанатаў.У асобнай вітрыне трэцяй залы прадстаўлены рэчы, перададзеныя пасольствамі Кітая і Манголіі і якія маюць дачыненне да навуковай дзейнасці славутага ўраджэнца Бераставіччыны Восіпа Міхайлавіча Кавалеўскага – філолага, заснавальніка манголазнаўства.Завяршаюць трэцюю залу прадметы мастацтва, дэкаратыўныя фігуркі, цацкі, кнігі, калекцыі філатэліі і паштовак з вобразам вавёрак.Заканчваецца экспазіцыя чацвёртай залай, якая прысвечана гісторыі Бераставіччыны ХХ стагоддзя: ад Першай сусветнай вайны праз фотааб’ектыў Рамана Салаўя, міжваенны перыяд праз бераставіцкі кірмаш да Другой сусветнай вайны праз рэшткі вайсковага рыштунку і лёсы жыхароў Бераставіччыны.ЗАПРАШАЕМ ДА НАВЕДВАННЯ!k2textarea>

Более подробная информация о текстовых форматах
Текстовый формат
WysiwygFiltered HTMLFull HTMLPlain text

Wysiwyg

  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.

Filtered HTML

Full HTML

  • Строки и абзацы переносятся автоматически.

Plain text

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.

Brief description of the museum (en)
  In 1754 the King of Poland and Grand Duke of Lithuania Augustus III gave Berestovitsa Magdeburg Law and the emblem. The emblem is known by the surviving signet ring printing: the squirrel sits on earth, which has the spiral on an oval shield. There is the gentry crown over the shield.The President’s of Belarus decree on July 17, 2006 the emblem was approved as the Bolshaya Berestovitsa and Berestovitsa district’s emblem. The basis of the emblem is the historical emblem called “The red squirrel under a golden crown”. That emblem was the starting point of the project of the district museum.The museum was established on August 1, 2012 as the Berestovitsa District Executive Committee decision of July 30, 2012.  Since then the work on creation of the museum and object searching were actively carried out. The museum exhibition halls opening for the visitors on October 7, 2014 was held. The museum has a complex profile. There are the historical and natural science subjects, which help the classical and modern innovative forms of museum activity revelation.The total area of the building of the museum is 268.78 m2, with 84.4 m2 - exposition rooms, 19.0 m2 – funds’ storage rooms. The land’s area is 0,115 hectares.The museum decor begins with the lobby and continues in the four halls of the permanent exhibition.The first two rooms are reserved and dedicated to the squirrel. In the first hall the cage with alive animal, interactive map, "Here squirrels," which introduces their habitats, and stuffed exotic representatives squirrel family are located.The theme "Belarusian squirrels" is presented separately. The windows contain stuffed animals, photos of squirrels, flying squirrel, and ground squirrel, which live in Belarus, stuffed squirrels’ natural enemies.The second room emphasis placed in the natural squirrels’ living conditions.The hall is completed with the"Heraldry," which shows the cities’ emblems, where the squirrels are imaged.The third hall reveals the historical theme and introduces the excavation materials in Berastavitsa district, the owners of the town, famous countrymen and natives, the celebration of the 500th anniversary of Bolshaya Berestovitsa.The exhibition windows contain the archival documents’ copies and Berestovitsa magistrate print, the Kosakovskyi palace layout, soldiers’ mannequins, as well as many other attractive exhibits for visitors of all ages.In a separate window of the third room there are the items transferred by China and Mongolia, embassies and relevant to the scientific work of the famous philologist, founder of the Mongolian of Berestovitsa Józef Kowalewski.The third room is completed with art items, decorative figurines, toys, books, collection of stamps and postcards with the image of the squirrel.The fourth hall finishes the exhibition. It is dedicated to the history of Berastavitsa district in the 20th century, from World War I through the Roman Salavey’s camera lens, the interwar period through Berestovitsa Fair up to the World War II through the military equipment remains and the inhabitants of Berastavitsa district fates.Welcome visitors!" data-wysiwyg-value-is-changed="false" id="edit-profile-main-field-profile-minfen-und-0-value" name="profile_main[field_profile_minfen][und][0][value]" cols="60" rows="5">  In 1754 the King of Poland and Grand Duke of Lithuania Augustus III gave Berestovitsa Magdeburg Law and the emblem. The emblem is known by the surviving signet ring printing: the squirrel sits on earth, which has the spiral on an oval shield. There is the gentry crown over the shield.The President’s of Belarus decree on July 17, 2006 the emblem was approved as the Bolshaya Berestovitsa and Berestovitsa district’s emblem. The basis of the emblem is the historical emblem called “The red squirrel under a golden crown”. That emblem was the starting point of the project of the district museum.The museum was established on August 1, 2012 as the Berestovitsa District Executive Committee decision of July 30, 2012.  Since then the work on creation of the museum and object searching were actively carried out. The museum exhibition halls opening for the visitors on October 7, 2014 was held. The museum has a complex profile. There are the historical and natural science subjects, which help the classical and modern innovative forms of museum activity revelation.The total area of the building of the museum is 268.78 m2, with 84.4 m2 - exposition rooms, 19.0 m2 – funds’ storage rooms. The land’s area is 0,115 hectares.The museum decor begins with the lobby and continues in the four halls of the permanent exhibition.The first two rooms are reserved and dedicated to the squirrel. In the first hall the cage with alive animal, interactive map, "Here squirrels," which introduces their habitats, and stuffed exotic representatives squirrel family are located.The theme "Belarusian squirrels" is presented separately. The windows contain stuffed animals, photos of squirrels, flying squirrel, and ground squirrel, which live in Belarus, stuffed squirrels’ natural enemies.The second room emphasis placed in the natural squirrels’ living conditions.The hall is completed with the"Heraldry," which shows the cities’ emblems, where the squirrels are imaged.The third hall reveals the historical theme and introduces the excavation materials in Berastavitsa district, the owners of the town, famous countrymen and natives, the celebration of the 500th anniversary of Bolshaya Berestovitsa.The exhibition windows contain the archival documents’ copies and Berestovitsa magistrate print, the Kosakovskyi palace layout, soldiers’ mannequins, as well as many other attractive exhibits for visitors of all ages.In a separate window of the third room there are the items transferred by China and Mongolia, embassies and relevant to the scientific work of the famous philologist, founder of the Mongolian of Berestovitsa Józef Kowalewski.The third room is completed with art items, decorative figurines, toys, books, collection of stamps and postcards with the image of the squirrel.The fourth hall finishes the exhibition. It is dedicated to the history of Berastavitsa district in the 20th century, from World War I through the Roman Salavey’s camera lens, the interwar period through Berestovitsa Fair up to the World War II through the military equipment remains and the inhabitants of Berastavitsa district fates.Welcome visitors!